View Users: View Users
 1. Mirko

  Mirko Bardzo aktywny Ekspert

  Dołączył:
  10 Czerwiec 2011
  Posty:
  7,006
  Otrzymane Polubienia:
  511
  Postanowiłem założyć nowy temat o motoryzacji.
  Na początek najtańszy samochód produkowany w Polsce.

  [​IMG]
  Ford Ka

  Ford Ka w obec­nej wer­sji pro­du­ko­wa­ny jest w Pol­sce, rów­no­le­gle z bliź­nia­czym tech­nicz­nie Fia­tem 500, już od 2008 roku. Do tej pory nie cie­szył się u nas wiel­kim za­in­te­re­so­wa­niem. Teraz za­czę­ło się to jed­nak dia­me­tral­nie zmie­niać. Co ta­kie­go zro­bił Ford, że w jeden mie­siąc sprze­dał nie­mal tyle aut, ile przez ostat­nie... dwa lata?

  Roz­wią­za­niem za­gad­ki jest fakt, że ten miej­ski Ford od nie­daw­na do­stęp­ny jest w pol­skich sa­lo­nach sprze­da­ży w cenie od... 25 650 zło­tych, co czyni go bodaj naj­tań­szym nowym sa­mo­cho­dem w Pol­sce. Wcze­śniej sa­mo­chód ten kosz­to­wał ponad 33 tys. zł. Dla po­rów­na­nia, naj­tań­szy Fiat 500 kosz­tu­je obec­nie od 42 000 zł - i to w ofer­cie pro­mo­cyj­nej. Oczy­wi­ście w obu przy­pad­kach mó­wi­my o rocz­ni­ku 2014, a nie o wy­prze­da­ży aut z 2013 roku, za­le­ga­ją­cych w ma­ga­zy­nach.

  Ford wpro­wa­dził dla swo­je­go naj­mniej­sze­go mo­de­lu bar­dzo atrak­cyj­ną ofer­tę. Czy za tak niską ceną stoi bar­dzo ubo­gie wy­po­sa­że­nie? Nie do końca. W cenie 25 650 zł do­sta­nie­my Forda Ka z sil­ni­kiem ben­zy­no­wym 1,2 o mocy 69 KM, wy­po­sa­żo­nym w sys­tem Start-Stop.

  W se­ryj­nym wy­po­sa­że­niu naj­tań­szej wer­sji znaj­dzie­my m.​in. przed­nie po­dusz­ki po­wietrz­ne, ABS, kom­pu­ter po­kła­do­wy, im­mo­bi­li­ser i la­kie­ro­wa­ne zde­rza­ki. Nie­wie­le, jak na obec­ne stan­dar­dy, ale dla szu­ka­ją­cych ta­nie­go auta do mia­sta to wy­star­czy. Do­dat­ko­wo im­por­ter pro­po­nu­je pa­kiet zło­żo­ny z kli­ma­ty­za­cji oraz radia z CD i MP3 za 2,5 tys. zł, czyli o po­ło­wę ta­niej, niż nor­mal­nie w cen­ni­ku. Z tymi do­dat­ka­mi wła­ści­wie ni­cze­go wię­cej nie po­trze­ba.

  Dla chęt­nych sys­tem ESC z asy­sten­tem ru­sza­nia pod górę kosz­tu­je do­dat­ko­wo 1,5 tys. zł, przed­nie świa­tła prze­ciw­m­giel­ne 500 zł, a pod­grze­wa­na szyba przed­nia i fo­te­le to do­pła­ta 1,2 tys. zł.

  Tak atrak­cyj­na cena prze­ło­ży­ła się już na re­we­la­cyj­ną wręcz sprze­daż miej­skie­go Forda, który na pol­skim rynku nie cie­szył się do tej pory po­pu­lar­no­ścią. W samym tylko stycz­niu no­wych na­byw­ców zna­la­zło 12 sztuk... Efek­ty ob­niż­ki cen widać za to w wy­ni­kach z marca, kiedy to Forda Ka ku­pi­ło 230 osób. To nie­mal tyle, ile łącz­nie w ciągu dwóch ostat­nich lat (w 2012 i 2013 roku były to w sumie 262 eg­zem­pla­rze)!

  Dla po­rów­na­nia, Fia­tów 500 za­re­je­stro­wa­no w pierw­szym kwar­ta­le tego roku 275, a For­dów Ka łącz­nie 302. Jak widać, cena po­tra­fi zdzia­łać cuda.
   
 2. Powiem tak : ta kulka od Forda ma lepszy układ jezdny od Fiata.Ale 500 jest zdecydowanie bardziej stylowa.Kto co lubi.
   
 3. Mirko

  Mirko Bardzo aktywny Ekspert

  Dołączył:
  10 Czerwiec 2011
  Posty:
  7,006
  Otrzymane Polubienia:
  511
  Oczywiście ale jest tańszy o 16.350 zł.to nie mało :scratch oczywiście jeżeli mówimy o wersji podstawowej.
   
 4. Mirko to jest analogiczna sytuacja do segmentu wyżej.Audi A1,Alfa MiTo,Citroen DS3,że nie wspomnę o Miniaku :dziwak .Są pozycjonowane (czy aspirują) do segmentu Premium.Stąd ta różnica cenowa z gabarytowymi odpowiednikami.
   
 5. Tadek59

  Tadek59 Bardzo aktywny Obsługa Forum Moderator

  Dołączył:
  27 Maj 2010
  Posty:
  4,156
  Otrzymane Polubienia:
  22
  Już za kilka miesięcy na polskich drogach będzie coraz więcej "anglików", czyli samochodów z kierownicą po prawej stronie.

  Czy to dobrze czy źle :scratch

  Więcej :
  Kod:
  [ Widoczne dla zarejestrowanych użytkowników. Kliknij aby się zarejestrować ]
   
 6. W ofercie polskich dealerów pojawił się młodszy brat BMW X6 > BMW X4

  [​IMG]

  Ceny startują od 189 000 za-xDrive20i do 271 100 za xDrive35d.Poszczególne silniki :
  w benzynie -xDrive20i (2.0 184 KM, 270 Nm), xDrive28i (2.0 245 KM, 350 Nm) oraz xDrive35i (3.0 306 KM, 400 Nm)
  w dieslu -xDrive20d (2.0 190 KM, 400 Nm), xDrive30d (3.0 258 KM, 560 Nm) i xDrive35d (3.0 313 KM, 630 Nm)
  W standardzie mamy .m.in. czujnik ciśnienia w oponach, 6 poduszek powietrznych, 17-calowe alufelgi (18-calowe dla modeli: 35i i 35d), czujniki parkowania z tyłu, ksenonowe światła, automatyczną klimatyzację, sportową skórzaną kierownicę, automatycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika, bezkluczykowe uruchamianie silnika, a także radio i zestaw Bluetooth.

  Ja wiem,że będą się git sprzedawać.Ale jeżeli to ma być bawarska odpowiedź na Range Rover Evoque i Porsche Macan to strzelili sobie w kolano_O ile garbata X6 wygląda orginalnie,zwarcie i proporcjonalnie.To ten beniaminek raczej pokracznie :wariat.Żeby proporcje były zachowane koła 20 must have.
   
 7. Powiem Tadziu tak : spróbuj z kierownicą po prawej stronie,na dwupasmowej drodze,przy dużym zagęszczeniu ruchu...bezpiecznie wyprzedzać :szydera .
  Totalna porażka.
   
 8. Mirko

  Mirko Bardzo aktywny Ekspert

  Dołączył:
  10 Czerwiec 2011
  Posty:
  7,006
  Otrzymane Polubienia:
  511
   
 9. Mirko

  Mirko Bardzo aktywny Ekspert

  Dołączył:
  10 Czerwiec 2011
  Posty:
  7,006
  Otrzymane Polubienia:
  511
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Ford Mustang
  Firma Ford tro­chę się po­spie­szy­ła i jesz­cze przed samą pre­mie­rą ujaw­ni­ła zdję­cia oraz in­for­ma­cje na temat naj­now­sze­go Forda Mu­stan­ga. Jest to pierw­szy model Mu­stan­ga, który wej­dzie do sprze­da­ży w Eu­ro­pie po bli­sko 50 la­tach pro­duk­cji!
  Two­rząc nowy model, Ford mu­siał spro­stać 50-let­niej hi­sto­rii tego mo­de­lu, który stał się ikoną mo­to­ry­za­cji. Od mo­men­tu de­biu­tu w 1964 roku sprze­da­no ponad 9 mi­lio­nów eg­zem­pla­rzy Forda Mu­stan­ga.
  Wy­gląd wnę­trza jest in­spi­ro­wa­ny wy­glą­dem kok­pi­tu sa­mo­lo­tu, gdzie umiesz­czo­no duże czy­tel­ne dla kie­row­cy wskaź­ni­ki.
  Obok uzna­ne­go sil­ni­ka V8 o po­jem­no­ści 5 li­trów - roz­wi­ja­ją­ce­go ponad 426 KM i 529 Nm mo­men­tu ob­ro­to­we­go w mo­de­lu znaj­dzie się nowa do­sto­so­wa­na do eu­ro­pej­skich stan­dar­dów jed­nost­ka Eco­Bo­ost o po­jem­no­ści 2,3 litra pro­du­ku­ją­ca 309 KM mocy i 407 Nm mo­men­tu ob­ro­to­we­go.
  Nowy Ford Mu­stang otrzy­mał nowe za­wie­sze­nie z przo­du i z tyłu, a także spor­to­wy układ ha­mul­co­wy ofe­ro­wa­ny w Eu­ro­pie ze stan­dar­do­wy­mi ob­rę­cza­mi alu­mi­nio­wy­mi o śred­ni­cy 19 cali.
  W wy­po­sa­że­niu znaj­dzie się opra­co­wa­ny przez Forda układ kon­tro­li sta­bil­no­ści, sys­tem ko­mu­ni­ka­cji SYNC z sys­te­mem ste­ro­wa­nia gło­sem Voice Con­trol oraz ekran do­ty­ko­wy, słu­żą­cy do ste­ro­wa­nia funk­cja­mi po­kła­do­we­go sys­te­mu roz­ryw­ko­we­go. W eu­ro­pej­skich wer­sjach Forda Mu­stang bę­dzie rów­nież ofe­ro­wa­na na­wi­ga­cja sa­te­li­tar­na z 8-ca­lo­wym, ko­lo­ro­wym ekra­nem cen­tral­nym oraz sys­te­mem audio z 12 gło­śni­ka­mi.
  17 kwiet­nia 2014 roku Ford bę­dzie ob­cho­dził pięć­dzie­sią­tą rocz­ni­cę po­wsta­nia ory­gi­nal­ne­go Forda Mu­stang. Model ten bę­dzie nadal pro­du­ko­wa­ny w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w fa­bry­ce Flat Rock As­sem­bly Plant.
   
 10. al

  al The janitor Obsługa Forum Administrator

  Dołączył:
  22 Lipiec 2012
  Posty:
  2,870
  Otrzymane Polubienia:
  251
  Lokalizacja:
  Somewhere over the rainbow.
  Obecny Mustang to tylko zwykła wydmuszka. Pierwsza wersja oparta głównie na Falcon zrobiła furorę a szczególnie wersja z 69 roku z charakterystycznym logo po stronie kierowcy a nie na środku była kwintesencja Mustanga. Spotkałem się, że ludzi przenosili logo na lewą stronę w starszych wersjach, zmieniali atrapy na plastikowe żeby tylko upodobnić swój model do tego z '69 roku.

  Druga generacja już zaczęła się psuć ze względu na kryzys paliwowy w USA. Już najmocniejszy silnik w tej wersji mówił wszystko - 105km. Późniejsze generacje to już katastrofa estetyczna. Dopiero w "piątce" trochę zaczęli upodabniać go do pierwszych modeli ale znowu układ jezdny do bani. Teraz w "szóstce" też nie jest lepiej bo znowu kombinują z wyglądem ale efekty są jakie są. Nie ma to jak początki Mustanga robionego z sercem a nie tych po współczesnych wyprodukowanych tylko po to aby zarobić. Ostatni w miarę ciekawy model to King Cobra z 78 roku, wszystko później lepiej przemilczeć.
   
 11. Mirko

  Mirko Bardzo aktywny Ekspert

  Dołączył:
  10 Czerwiec 2011
  Posty:
  7,006
  Otrzymane Polubienia:
  511
  Po części z Kolegą się zgadzam (np.to samo z VW garbus ) ale postęp idzie do przodu,zresztą ludzie z wiekiem również się zmieniają na korzyść :)
   
 12. A mi się bardzo podoba design tej nowej wersji :yes master .Nie wiem jak będzie z układem jezdnym (poczekajmy na miarodajne testy) ale widać,że popracowali nad jakością wnętrza.
  Pewnie,że czymś takim na mieście też bym zrobi furorę :klawik. :

  [​IMG]
  Ford Mustang GT500 Eleanor zbudowany na potrzeby filmu "60 sekund",bazą był model z 1967r. 5,7 V8 405 KM.
   
 13. al

  al The janitor Obsługa Forum Administrator

  Dołączył:
  22 Lipiec 2012
  Posty:
  2,870
  Otrzymane Polubienia:
  251
  Lokalizacja:
  Somewhere over the rainbow.
  Co do filmu "60 sekund" to ja oglądałem ten z '74 roku bo współczesne kino omijam szerokim łukiem. W tej wersji grał Ford Mustang Mach Eleanor. Ten konkretny, który pozostał z filmu o którym Ty piszesz poszedł w maju ubiegłego roku za okrągły milion dolarów. Teraz znowu był do kupienia w Al Ain jednak nie wiadomo za ile go sprzedali.
   
 14. 29 marca 1974 roku czyli przeszło 40 temu rozpoczęła się produkcja kultowego modelu Volkswagen Golf.
  Użyłem określenia kultowy celowo gdyż to określenie chociaż jest prawdziwe ma bardzo różnorakie korelacje :klawik.
  Jedni kupują nowe "Golfy" bo mają dobre właściwości trakcyjne,dobre materiały wykończeniowe,konserwatywną (ja uważam,że : nudną) karoserię która długo się nie starzeje.
  Drudzy z kolei (tych jest u nas 95%) kupują "starsze" modele,wierząc w "niemiecką solidność" i mit(?)(tu niech się wypowiedzą właściciele tego modelu) niezawodności.
  Jak zwał tak zwał...ponad 30 000 000 wyprodukowanych egzemplarzy tego protoplasty segmentu C,robi jednak wrażenie.
  Wszystkiego dobrego dla następnych generacji modelu :francuz .

  [​IMG]
   
 15. Manila Bardzo aktywny Fąfel

  Dołączył:
  15 Pażdziernik 2012
  Posty:
  1,191
  Otrzymane Polubienia:
  6
  Ja miałem "odwieczne" skojarzenia z Mustangiem właśnie te:  Mustang GT 390 fastback z 1968 w starciu z Dodge Charger'em R / T 440 też z 1968 roku. Najsłynniejsze, filmowe sceny pościgowe w historii kina, czyli "Bullit" i to charakterystyczne mruczenie silnika...ach.
   
Ładuję...
Similar Threads - Nowości Motoryzacyjne Forum Date
Windows 10 16215: ogrom nowości w nowej kompilacji insiderskiej Windows 9 Czerwiec 2017
Windows 10 Build 16199 dostępny: wysyp nowości w kanale Fast Ring Windows 18 Maj 2017
Nowości Windows 10 Creators Update 2017 Windows 26 Marzec 2017
20 nowości w Window10 Creators Update Windows 30 Styczeń 2017
Nowości wydawnicze, zapowiedzi Pogadanka o wszystkim i o niczym / Chat 30 Listopad 2015

Udostępnij Tą Stronę