Nowości Motoryzacyjne

Mirko

Bardzo aktywny
Ekspert
Dołączył
10 Czerwiec 2011
Posty
10101
Reakcje/Polubienia
7413
Postanowiłem założyć nowy temat o motoryzacji.
Na początek najtańszy samochód produkowany w Polsce.


Ford Ka

Ford Ka w obec­nej wer­sji pro­du­ko­wa­ny jest w Pol­sce, rów­no­le­gle z bliź­nia­czym tech­nicz­nie Fia­tem 500, już od 2008 roku. Do tej pory nie cie­szył się u nas wiel­kim za­in­te­re­so­wa­niem. Teraz za­czę­ło się to jed­nak dia­me­tral­nie zmie­niać. Co ta­kie­go zro­bił Ford, że w jeden mie­siąc sprze­dał nie­mal tyle aut, ile przez ostat­nie... dwa lata?

Roz­wią­za­niem za­gad­ki jest fakt, że ten miej­ski Ford od nie­daw­na do­stęp­ny jest w pol­skich sa­lo­nach sprze­da­ży w cenie od... 25 650 zło­tych, co czyni go bodaj naj­tań­szym nowym sa­mo­cho­dem w Pol­sce. Wcze­śniej sa­mo­chód ten kosz­to­wał ponad 33 tys. zł. Dla po­rów­na­nia, naj­tań­szy Fiat 500 kosz­tu­je obec­nie od 42 000 zł - i to w ofer­cie pro­mo­cyj­nej. Oczy­wi­ście w obu przy­pad­kach mó­wi­my o rocz­ni­ku 2014, a nie o wy­prze­da­ży aut z 2013 roku, za­le­ga­ją­cych w ma­ga­zy­nach.

Ford wpro­wa­dził dla swo­je­go naj­mniej­sze­go mo­de­lu bar­dzo atrak­cyj­ną ofer­tę. Czy za tak niską ceną stoi bar­dzo ubo­gie wy­po­sa­że­nie? Nie do końca. W cenie 25 650 zł do­sta­nie­my Forda Ka z sil­ni­kiem ben­zy­no­wym 1,2 o mocy 69 KM, wy­po­sa­żo­nym w sys­tem Start-Stop.

W se­ryj­nym wy­po­sa­że­niu naj­tań­szej wer­sji znaj­dzie­my m.​in. przed­nie po­dusz­ki po­wietrz­ne, ABS, kom­pu­ter po­kła­do­wy, im­mo­bi­li­ser i la­kie­ro­wa­ne zde­rza­ki. Nie­wie­le, jak na obec­ne stan­dar­dy, ale dla szu­ka­ją­cych ta­nie­go auta do mia­sta to wy­star­czy. Do­dat­ko­wo im­por­ter pro­po­nu­je pa­kiet zło­żo­ny z kli­ma­ty­za­cji oraz radia z CD i MP3 za 2,5 tys. zł, czyli o po­ło­wę ta­niej, niż nor­mal­nie w cen­ni­ku. Z tymi do­dat­ka­mi wła­ści­wie ni­cze­go wię­cej nie po­trze­ba.

Dla chęt­nych sys­tem ESC z asy­sten­tem ru­sza­nia pod górę kosz­tu­je do­dat­ko­wo 1,5 tys. zł, przed­nie świa­tła prze­ciw­m­giel­ne 500 zł, a pod­grze­wa­na szyba przed­nia i fo­te­le to do­pła­ta 1,2 tys. zł.

Tak atrak­cyj­na cena prze­ło­ży­ła się już na re­we­la­cyj­ną wręcz sprze­daż miej­skie­go Forda, który na pol­skim rynku nie cie­szył się do tej pory po­pu­lar­no­ścią. W samym tylko stycz­niu no­wych na­byw­ców zna­la­zło 12 sztuk... Efek­ty ob­niż­ki cen widać za to w wy­ni­kach z marca, kiedy to Forda Ka ku­pi­ło 230 osób. To nie­mal tyle, ile łącz­nie w ciągu dwóch ostat­nich lat (w 2012 i 2013 roku były to w sumie 262 eg­zem­pla­rze)!

Dla po­rów­na­nia, Fia­tów 500 za­re­je­stro­wa­no w pierw­szym kwar­ta­le tego roku 275, a For­dów Ka łącz­nie 302. Jak widać, cena po­tra­fi zdzia­łać cuda.
 
A

Anonymous

Powiem tak : ta kulka od Forda ma lepszy układ jezdny od Fiata.Ale 500 jest zdecydowanie bardziej stylowa.Kto co lubi.
 

Mirko

Bardzo aktywny
Ekspert
Dołączył
10 Czerwiec 2011
Posty
10101
Reakcje/Polubienia
7413
Hornet napisał:
Powiem tak : ta kulka od Forda ma lepszy układ jezdny od Fiata.Ale 500 jest zdecydowanie bardziej stylowa.Kto co lubi.
Oczywiście ale jest tańszy o 16.350 zł.to nie mało :scratch oczywiście jeżeli mówimy o wersji podstawowej.
 
A

Anonymous

Mirko to jest analogiczna sytuacja do segmentu wyżej.Audi A1,Alfa MiTo,Citroen DS3,że nie wspomnę o Miniaku :dziwak .Są pozycjonowane (czy aspirują) do segmentu Premium.Stąd ta różnica cenowa z gabarytowymi odpowiednikami.
 

Tadek59

Bardzo aktywny
Członek Załogi
Moderator
Dołączył
27 Maj 2010
Posty
4170
Reakcje/Polubienia
143
Już za kilka miesięcy na polskich drogach będzie coraz więcej "anglików", czyli samochodów z kierownicą po prawej stronie.

Czy to dobrze czy źle :scratch

Więcej :

Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
 
A

Anonymous

W ofercie polskich dealerów pojawił się młodszy brat BMW X6 > BMW X4Ceny startują od 189 000 za-xDrive20i do 271 100 za xDrive35d.Poszczególne silniki :
w benzynie -xDrive20i (2.0 184 KM, 270 Nm), xDrive28i (2.0 245 KM, 350 Nm) oraz xDrive35i (3.0 306 KM, 400 Nm)
w dieslu -xDrive20d (2.0 190 KM, 400 Nm), xDrive30d (3.0 258 KM, 560 Nm) i xDrive35d (3.0 313 KM, 630 Nm)
W standardzie mamy .m.in. czujnik ciśnienia w oponach, 6 poduszek powietrznych, 17-calowe alufelgi (18-calowe dla modeli: 35i i 35d), czujniki parkowania z tyłu, ksenonowe światła, automatyczną klimatyzację, sportową skórzaną kierownicę, automatycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika, bezkluczykowe uruchamianie silnika, a także radio i zestaw Bluetooth.

Ja wiem,że będą się git sprzedawać.Ale jeżeli to ma być bawarska odpowiedź na Range Rover Evoque i Porsche Macan to strzelili sobie w kolano_O ile garbata X6 wygląda orginalnie,zwarcie i proporcjonalnie.To ten beniaminek raczej pokracznie :wariat.Żeby proporcje były zachowane koła 20 must have.
 
A

Anonymous

Tadek59 napisał:
Już za kilka miesięcy na polskich drogach będzie coraz więcej "anglików", czyli samochodów z kierownicą po prawej stronie.
Czy to dobrze czy źle :scratch
Powiem Tadziu tak : spróbuj z kierownicą po prawej stronie,na dwupasmowej drodze,przy dużym zagęszczeniu ruchu...bezpiecznie wyprzedzać :szydera .
Totalna porażka.
 

Mirko

Bardzo aktywny
Ekspert
Dołączył
10 Czerwiec 2011
Posty
10101
Reakcje/Polubienia
7413
Tadek59 napisał:
Już za kilka miesięcy na polskich drogach będzie coraz więcej "anglików", czyli samochodów z kierownicą po prawej stronie.

Czy to dobrze czy źle :scratch

Oczywiście już teraz człowiek czuje się głupio nie widząc kierowcy z prawej strony,choć dużo jężdzę po mieścje i podrużuję prowadząc samochód a co będzie dalej. :wariat
 

Mirko

Bardzo aktywny
Ekspert
Dołączył
10 Czerwiec 2011
Posty
10101
Reakcje/Polubienia
7413


Ford Mustang
Firma Ford tro­chę się po­spie­szy­ła i jesz­cze przed samą pre­mie­rą ujaw­ni­ła zdję­cia oraz in­for­ma­cje na temat naj­now­sze­go Forda Mu­stan­ga. Jest to pierw­szy model Mu­stan­ga, który wej­dzie do sprze­da­ży w Eu­ro­pie po bli­sko 50 la­tach pro­duk­cji!
Two­rząc nowy model, Ford mu­siał spro­stać 50-let­niej hi­sto­rii tego mo­de­lu, który stał się ikoną mo­to­ry­za­cji. Od mo­men­tu de­biu­tu w 1964 roku sprze­da­no ponad 9 mi­lio­nów eg­zem­pla­rzy Forda Mu­stan­ga.
Wy­gląd wnę­trza jest in­spi­ro­wa­ny wy­glą­dem kok­pi­tu sa­mo­lo­tu, gdzie umiesz­czo­no duże czy­tel­ne dla kie­row­cy wskaź­ni­ki.
Obok uzna­ne­go sil­ni­ka V8 o po­jem­no­ści 5 li­trów - roz­wi­ja­ją­ce­go ponad 426 KM i 529 Nm mo­men­tu ob­ro­to­we­go w mo­de­lu znaj­dzie się nowa do­sto­so­wa­na do eu­ro­pej­skich stan­dar­dów jed­nost­ka Eco­Bo­ost o po­jem­no­ści 2,3 litra pro­du­ku­ją­ca 309 KM mocy i 407 Nm mo­men­tu ob­ro­to­we­go.
Nowy Ford Mu­stang otrzy­mał nowe za­wie­sze­nie z przo­du i z tyłu, a także spor­to­wy układ ha­mul­co­wy ofe­ro­wa­ny w Eu­ro­pie ze stan­dar­do­wy­mi ob­rę­cza­mi alu­mi­nio­wy­mi o śred­ni­cy 19 cali.
W wy­po­sa­że­niu znaj­dzie się opra­co­wa­ny przez Forda układ kon­tro­li sta­bil­no­ści, sys­tem ko­mu­ni­ka­cji SYNC z sys­te­mem ste­ro­wa­nia gło­sem Voice Con­trol oraz ekran do­ty­ko­wy, słu­żą­cy do ste­ro­wa­nia funk­cja­mi po­kła­do­we­go sys­te­mu roz­ryw­ko­we­go. W eu­ro­pej­skich wer­sjach Forda Mu­stang bę­dzie rów­nież ofe­ro­wa­na na­wi­ga­cja sa­te­li­tar­na z 8-ca­lo­wym, ko­lo­ro­wym ekra­nem cen­tral­nym oraz sys­te­mem audio z 12 gło­śni­ka­mi.
17 kwiet­nia 2014 roku Ford bę­dzie ob­cho­dził pięć­dzie­sią­tą rocz­ni­cę po­wsta­nia ory­gi­nal­ne­go Forda Mu­stang. Model ten bę­dzie nadal pro­du­ko­wa­ny w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w fa­bry­ce Flat Rock As­sem­bly Plant.
 

al

The janitor
Członek Załogi
Administrator
Dołączył
22 Lipiec 2012
Posty
6728
Reakcje/Polubienia
5437
Miasto
Somewhere over the rainbow.
Obecny Mustang to tylko zwykła wydmuszka. Pierwsza wersja oparta głównie na Falcon zrobiła furorę a szczególnie wersja z 69 roku z charakterystycznym logo po stronie kierowcy a nie na środku była kwintesencja Mustanga. Spotkałem się, że ludzi przenosili logo na lewą stronę w starszych wersjach, zmieniali atrapy na plastikowe żeby tylko upodobnić swój model do tego z '69 roku.

Druga generacja już zaczęła się psuć ze względu na kryzys paliwowy w USA. Już najmocniejszy silnik w tej wersji mówił wszystko - 105km. Późniejsze generacje to już katastrofa estetyczna. Dopiero w "piątce" trochę zaczęli upodabniać go do pierwszych modeli ale znowu układ jezdny do bani. Teraz w "szóstce" też nie jest lepiej bo znowu kombinują z wyglądem ale efekty są jakie są. Nie ma to jak początki Mustanga robionego z sercem a nie tych po współczesnych wyprodukowanych tylko po to aby zarobić. Ostatni w miarę ciekawy model to King Cobra z 78 roku, wszystko później lepiej przemilczeć.
 

Mirko

Bardzo aktywny
Ekspert
Dołączył
10 Czerwiec 2011
Posty
10101
Reakcje/Polubienia
7413
Obecny Mustang to tylko zwykła wydmuszka.
Po części z Kolegą się zgadzam (np.to samo z VW garbus ) ale postęp idzie do przodu,zresztą ludzie z wiekiem również się zmieniają na korzyść :)
 
A

Anonymous

al_arsen napisał:
Obecny Mustang to tylko zwykła wydmuszka.
Dopiero w "piątce" trochę zaczęli upodabniać go do pierwszych modeli ale znowu układ jezdny do bani. Teraz w "szóstce" też nie jest lepiej bo znowu kombinują z wyglądem ale efekty są jakie są.
A mi się bardzo podoba design tej nowej wersji :yes master .Nie wiem jak będzie z układem jezdnym (poczekajmy na miarodajne testy) ale widać,że popracowali nad jakością wnętrza.
Pewnie,że czymś takim na mieście też bym zrobi furorę :klawik. :


Ford Mustang GT500 Eleanor zbudowany na potrzeby filmu "60 sekund",bazą był model z 1967r. 5,7 V8 405 KM.
 

al

The janitor
Członek Załogi
Administrator
Dołączył
22 Lipiec 2012
Posty
6728
Reakcje/Polubienia
5437
Miasto
Somewhere over the rainbow.
Co do filmu "60 sekund" to ja oglądałem ten z '74 roku bo współczesne kino omijam szerokim łukiem. W tej wersji grał Ford Mustang Mach Eleanor. Ten konkretny, który pozostał z filmu o którym Ty piszesz poszedł w maju ubiegłego roku za okrągły milion dolarów. Teraz znowu był do kupienia w Al Ain jednak nie wiadomo za ile go sprzedali.
 
A

Anonymous

29 marca 1974 roku czyli przeszło 40 temu rozpoczęła się produkcja kultowego modelu Volkswagen Golf.
Użyłem określenia kultowy celowo gdyż to określenie chociaż jest prawdziwe ma bardzo różnorakie korelacje :klawik.
Jedni kupują nowe "Golfy" bo mają dobre właściwości trakcyjne,dobre materiały wykończeniowe,konserwatywną (ja uważam,że : nudną) karoserię która długo się nie starzeje.
Drudzy z kolei (tych jest u nas 95%) kupują "starsze" modele,wierząc w "niemiecką solidność" i mit(?)(tu niech się wypowiedzą właściciele tego modelu) niezawodności.
Jak zwał tak zwał...ponad 30 000 000 wyprodukowanych egzemplarzy tego protoplasty segmentu C,robi jednak wrażenie.
Wszystkiego dobrego dla następnych generacji modelu :francuz .

 

Manila

Bardzo aktywny
Fąfel
Dołączył
15 Październik 2012
Posty
1213
Reakcje/Polubienia
58
al_arsen napisał:
Obecny Mustang to tylko zwykła wydmuszka. Pierwsza wersja oparta głównie na Falcon zrobiła furorę a szczególnie wersja z 69 roku z charakterystycznym logo po stronie kierowcy a nie na środku była kwintesencja Mustanga.

Ja miałem "odwieczne" skojarzenia z Mustangiem właśnie te:


Mustang GT 390 fastback z 1968 w starciu z Dodge Charger'em R / T 440 też z 1968 roku. Najsłynniejsze, filmowe sceny pościgowe w historii kina, czyli "Bullit" i to charakterystyczne mruczenie silnika...ach.
 
Do góry